Loading...

Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Podání reklamace, adresa pro zasílání reklamací

Před odesláním reklamovaného zboží nás prosím kontaktujete na emailu esvit@esvit.cz nebo zavolejte na telefonní číslo +420 773 977 937, abychom dohodli další postup.

Pokud po dohodě budete zboží zasílat poštou nebo doručovat osobně, použijte prosím adresu našeho výdejního místa:

E-SVIT.CZ, s.r.o.
Malešická 20c
Praha 3
130 00

 


• Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti E-SVIT.CZ s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku České republiky (č. 89/2012 Sb.) a zákonem na ochranu spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přiložena faktura, záruční list pokud jej dodává výrobce. Faktura slouží jako doklad o koupi, nahrazuje záruční list.
Osobním převzetím zboží kupující dává souhlas s obchodními a záručními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího. Zároveň tímto právním úkonem  potvrzuje, že byl s nimi seznámen.

• Převzetí zboží
Obsah dodávky je kupující povinen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě  zboží při  jeho doručení  a sepsání protokolu oznámí kupující neprodleně prodávajícímu, ten se s kupujícím domluví na dalším postupu např. na novém dodání zboží.
Na pozdější uplatnění reklamace závady, (např. poškození zboží při přepravě), zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled. Toto ujednání se vztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem. V případě spotřebitele je toto ujednání nutné chápat jen jako pouhé doporučení.

• Záruka
Prodávající poskytuje záruku za vady, které se vyskytnou v záruční době a v této jsou u prodávajícího řádně uplatněny. 
Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly úmyslným či nedbalostním poškozením výrobku kupujícím nebo třetí osobou, nad rámec běžného užívání a opotřebení, nesprávným užíváním výrobku tj. v rozporu s návodem k použití či k neurčenému účelu včetně nesprávného zdroje elektrického proudu, jakož i nedovoleným zásahem do přístroje, neodborným uvedením do provozu v rozporu s technickými požadavky.

• Záruční doba
Standardní záruční doba na produkty činí 24 měsíců (není-li uvedena jinak). Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na dodacím listu. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží. V případě, že bylo zboží v opravě, se záruka prodlužuje o tuto dobu. V případě výměny zboží za nový kus (případně jiný model) počíná dnem převzetí nová záruční doba. Kupující dostane reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo výrobku. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto nového reklamačního protokolu.

• Zánik nároku na uplatnění záruky
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
• Vypršela-li u reklamovaného zboží, dnem převzetí do opravy, záruční doba
• Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodávajícím. 
• Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží. 
• Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. 
• Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. 
• Zboží bylo poškozeno živly, vyšší mocí a zcizením zboží.
• Opotřebením výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. snížení kapacity akumulátorů, opotřebení mechanických částí apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.

Záruka se nevztahuje na svvětelné zdroje dodané jako součást svídidla. Tyto zdroje jsou funkční vzorky a mívají zkrácenou životnost.

• Reklamační podmínky
Kupující kontaktuje prodejce telefonicky na telefonu + 420 773 977 937 nebo emailem na adrese esvit@esvit.cz. Uvede číslo faktury a popis závady výrobku. Po dohodě s prodávajícím bude místo uplatnění reklamace buď autorizované servisní středisko uvedené v záručním listě nebo firma E-SVIT.CZ s.r.o. 
Práva z odpovědnosti za vady věci musí být uplatněna v záruční době, jinak zaniknou. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamace, ve složitých případech do tří pracovních dnů s tím, že do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení reklamované vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající nebo jeho pověřená servisní organizace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (a doručení reklamovaného zboží), pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě.
Uplatní-li kupující včas a řádně u prodávajícího vady, za něž tento odpovídá, má kupující právo na bezplatnou opravu zboží (odstranitelná vada).
Není-li možno zboží opravit tak, aby mohlo být plnohodnotně užíváno, jako zboží bez vad (neodstranitelná vada), má kupující nárok za výše uvedených podmínek na výměnu daného zboží, slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit dle podmínek. Toto právo má kupující rovněž, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí stejné (již alespoň dvakrát v záruční době odstraňované) vady po opravě nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně reklamované) věc řádně užívat.
Zákazník je povinen poskytnou prodávajícímu veškerou součinnost k identifikaci vady a k jejímu odstranění, včetně předání čistého výrobku a včetně jeho součástí a příslušenství.

• Přílohy reklamovaného zboží
• Kopie faktury.
• Záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán.


Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.


• Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je platný od 1.1.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.